Avgifter

Till samfällighetsföreningen är varje fastighetsägare skyldig att betala en  samfällighetsavgift. Avgiftens storlek beslutas vid årsstämman.

Full avgift uppgår till 16 000 kr/år fördelat på 4 000 kr/kvartal. För varje städdag som man deltagit i året innan reduceras avgiften med  250 kr per städdag.

Varje fastighetsägare får en Årsfaktura för gällande år. Avgiften som ska betalas avser ett  kvartal. Förfallodag för innevarande kvartal är sista bankdagen i februari, maj, augusti samt november.

Samfällighetens Plusgironummer är: 977 87-6.

Vid inflyttning till området behöver kassören få följande information:

  • Namnen på dig/er som flyttat in.
  • Vem/vilka som är fastighetsägare samt gatunummer, telefonnummer plus ev. e-postadress

Uppgifterna läggs in i debiteringslängden, som bl. a även används som röstlängd vid årsstämman.

Den fastighetsägare som inte har betalat sin samfällighetsavgift enligt förfallodatum, eller inte hört av sig till kassören, kommer att få en påminnelse efter cirka 14 dagar samt ett nytt förfallodatum.

Inkommer ingen betalning till samfällighetsföreningen trots påminnelser, kommer styrelsen att överlämna kravet till Kronofogden för indrivning.