Vårdplan för gemensamma ytor

Vårens städdag 2024 äger rum lördagen 4 maj, samling kl. 10:00 vid sedvanlig plats.

Höstens städdag 2024 äger rum lördagen 19 oktober, samling kl. 10:00 vid sedvanlig plats.

Att gamla och fullvuxna träd har en stor betydelse för upplevelsen av ett område är välkänt. En väl omhändertagen och uppvuxen grönska är inte bara estetiskt tilltalande den höjer även det allmänna värdet på området. Men främst är givetvis de gemensamma ytorna något vi rör oss genom och vistas i varje dag. Där ska vi trivas och må bra. Därför är det viktigt att vi vårdar och sköter om vår närmiljö, har en regelbunden uppföljning av hur lekplatser och gemensamma ytor utnyttjas och en plan för vård och föryngring av träd

Vi har flera stora grönytor som omgärdar vårt område. Inne i området har vi lekparker och gemensamma planteringar. Skötseln av dessa ytor sker bland annat på gemensamma städdagar. Under övriga delar om året är det husägarnas ansvar att hålla det prydligt runt omkring den egna fastigheten.

Syftet med denna vårdplan är att tydliggöra synen på hur gemensamma ytor i området ska skötas och underhållas.

Lekplatser

Lekplatserna underhålls under vår- och höststäddagarna. De som utnyttjar dem förväntas även se till att de hålls städade och prydliga under övriga delar av året.

Alla medlemmar är välkomna med åsikter och förslag om hur vi skall utnyttja dessa ytor.

Om någon lekpark är i behov av ny utrustning tas detta upp i styrelsen och åtgärderna genomförs på de gemensamma städdagarna. Kommer det förslag på att en lekpark ska få ny utformning eller tas ur bruk är detta ett stämmobeslut.

Gröna ytor o rabatter

De gemensamma rabatter som finns runt parkeringsplatserna är en angelägenhet främst för det område de tillhör. Det står de boende fritt att anlägga dessa utifrån hur mycket eller lite skötsel de vill lägga ner på dem. Större förändringar godkänns av styrelsen och materialinköp bekostas av föreningen. I huvudsak underhålls de gemensamma grönytorna på vår- och höststädning. Viss fortlöpande skötsel av föreningen har lagts ut på entreprenad. Här ingår bland annat skötsel av häckar samt klippning av de stora gräsytorna.

Trädvårdsplan

Träden i området är planerade på ett mycket tidstypiskt sätt för 1970-talet. Idealen var att det skulle vara blandade, vildväxande trädsorter, naturligt förekommande i den omgivande faunan. Parkeringarna däremot försågs med blommande träd som körsbär. Att fälla eller ta bort ett träd ska alltid föregås av ett styrelsebeslut. Om träd måste tas bort på grund av skada eller sjukdom ska ett nytt träd planteras på platsen. Häggkullen är ett trevligt tillskott till vår närmiljö. Denna är inte en del av våra gemensamma ytor och sköts av kommunen

Syftet med denna trädvårdsplan är att tydliggöra synen på hur träden i området ska skötas.
Huvudinriktningen är att trädbeståndet ska utgöras av solitärer. Träden ska få växa fritt och ges möjlighet till normal utveckling. Utgångspunkten är att i största möjliga mån bevara det befintliga trädbeståndet. Det är därför nödvändigt med föryngring för att säkerställa kvalitén på vår närmiljö.

De flesta träd i området är runt 40 år. En del träd, främst i buskage runt infarter, är också relativt unga. Trädbeståndet består av blandade träd men bland annat förekommer björk, ask, hägg och prydnadsträd såsom körsbär. Dessa träd kan, i vuxet tillstånd, bli allt mellan 5 meter till drygt 20 meter höga samt mellan 4 meter till dryga 10 meter i diameter.

  • Trädbeståndet ska gås igenom av arborist med en regelbundenhet på vart 5:e år.
  • Förslag på föryngring och beskärning tas emot och följs upp av styrelsen.
  • Träd som tidigare tagits bort utan påföljande nyplantering ska ersättas med nya.

Trädval och placering är viktigt med tanke på trädens alla funktioner och värden som:
· Stomme i all trädgårds- park- och landskapsmiljö
· Luftrenare
· Bullerdämpare
· Läbildande
· Erosionshämmande
· Skuggbildande
· Värdväxt åt fåglar, djur och insekter

I vårt område är främst den bullerdämpande effekten av stor vikt för hur vi upplever vår närmiljö.

Beskärning av befintliga vuxna träd görs mycket genomtänkt och sparsamt. Endast döda, sjuka, brutna eller felriktade grenar beskärs. Tas träd bort ska dessa ersättas med nytt växtmaterial. Träd som nyplanterats ska få den uppbyggnadsbeskärning som är nödvändig för en framtida stabil krona.

Nuvarande trädbestånds vara eller inte vara samt nyplanteringar ska bedömas utifrån ovanstående kriterier. Träd i vuxet tillstånd ska inte stå närmare än 2 meter från fasaden (mätt från ytterdiametern av kronan vid slutlig planerad storlek).

Det finns många synpunkter och önskemål om beskärning av träd. Vid all trädbeskärning är det dock en god regel att så långt det är möjligt försöka behålla trädets ursprungliga växtsätt och form. Det är också viktigt att komma ihåg att träden i de flesta fall svarar med ökad tillväxt.